Skip to main content

Etiske retningslinjer og varslingsrutiner

NordRen AS har etiske retningslinjer som skal sørge for at samtlige ansatte står for en høy etisk standard i utførelsen av sitt arbeid. Retningslinjene er tilgjengelige for alle ansatte og alle våre samarbeidspartnere. Vi har forventninger om at våre samarbeidspartnere lever opp til den samme etiske standarden som vi forventer av oss selv.

Etiske retningslinjer skal bl.a. åpne for diskusjoner og erfaringsutveksling før uregelmessigheter eller feilvurderinger oppstår. Forståelsen av god etisk praksis er en vesentlig del av selve kulturbyggingen i alle deler av vår virksomhet. Er det åpenhet rundt situasjoner der ansatte og ledelse kommer opp i ulike etiske dilemmaer, er det lettere å unngå individuelle tolkninger av dilemmaene. Det gir igjen mindre sannsynlighet for feiltrinn.

Etisk handel/ Code of conduct

NR har utarbeidet egne interne retningslinjer for etisk handel og skal jobbe for å fremme gode arbeids‐ og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre oppdragsgivere, leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører, har NR utarbeidet retningslinjer for etisk handel. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.
Våre leverandører skal levere varer og tjenester som er produsert i overensstemmelse med retningslinjene. Leverandørene skal også videreformidle og følge opp retningslinjene hos sine underleverandører. Sosiale og miljømessige standarder vil bli tillagt vekt ved valg av nye leverandører. NRs retningslinjer for etisk handel er basert på internasjonalt anerkjente FN‐ og ILO‐konvensjoner.

Varsel om kritikkverdige forhold

NR ønsker å legge til rette for en organisasjonskultur som er preget av åpenhet og hvor kritikkverdige forhold tas opp, diskuteres og løses. Hovedregelen er at man tar opp forhold man mener er kritikkverdige med den det gjelder. Når dette ikke fører frem, eller når man mener det er nødvendig å ta saken opp med noen andre som kan gjøre noe med de kritikkverdige forholdene, kalles det varsling.
NR har egne interne rutiner for varsling. Denne rutinen er tilgjengelig for alle ansatte.

Som hovedregel skal man først varsle internt i virksomheten, som oftest til nærmeste leder. Man kan også varsle via tillitsvalgt, verneombud eller til offentlige myndigheter.

Et varsel bør inneholde konkret og tydelig informasjon om det kritikkverdige forholdet. En saklig og presis beskrivelse er viktig ved både intern og ekstern varsling.

Varselet bør beskrive:

 • Hva har skjedd?
 • Er det et lovbrudd eller brudd på virksomhetens skriftlige etiske retningslinjer?
 • Hvem er involvert?
 • Hvor skjedde det?
 • Når skjedde det?
 • Har det skjedd flere ganger?
 • Var det vitner til stede?

Legg ved konkrete eksempler og bevis/ dokumentasjon dersom det finnes.

Til hvem sender man et varsel:

 • Nærmeste foresatte
 • Verneombud, tillitsvalgt, bedriftshelsetjenesten eller arbeidsmiljøutvalget
 • Ledelsen i NordRen eller til varslingsinstituttet i Urbaser
 • Styret i NordRen
 • Tilsyns- eller kontrollmyndigheter (for eksempel Arbeidstilsynet)

Hvordan kan man sende et varsel:

Brev

NordRen AS
v./ Kvalitetssjef
PB 84
1924 Sørum

E-post

Ledelsen i Nordren
post@nordren.no

Varslingsinstituttet i Urbaser
etikk@nordren.no

Ønsker man å varsle anonymt så kan man sende et anonymt brev til bedriften.
Man kan også sende en anonym e-post. Det finnes flere tjenester på nettet som tilbyr slike muligheter.

Referanser

 • Etiske retningslinjer (NordRen)
 • Kjerneverdier (NordRen)
 • Rutine for varsling av kritikkverdige forhold (NordRen)
 • Arbeidstilsynet: www.arbeidstilsynet.no/tema/varsling
 • OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (norsk kortversjon)