Kvalitets- og miljøstyring

NordRen AS skal være en ledende leverandør av tjenester innen innsamling og transport av husholdningsavfall.

Dyktige renovatører og ledere med gode fagkunnskaper og lang erfaring fra avfalls- og transportbransjen, skal levere kostnadseffektive løsninger med god kvalitet for våre kunder.

Våre kunder er kommuner og interkommunale selskaper, og i samarbeid med disse utfører vi en samfunnskritisk oppgave. Våre tjenester må derfor utføres med høy leveringssikkerhet og profesjonell utførelse. Videre skal vi fremstå med en godt vedlikeholdt bilpark og med motiverte og serviceinnstilte medarbeidere.

Et godt og velfungerende kvalitetssystem er avgjørende for å sikre at vi har velfungerende og tilgjengelige prosesser som fungerer i det daglige arbeidet. Målet med systemet er kort og godt å sørge for at arbeidet blir utført på en sikker og god måte for alle ansatte og de vi samarbeider med. Videre skal systemet sikre at vi overholder de lover, regler og avtaler som gjelder for vår virksomhet.

KiwaNA_9001-14001-45001-300x265

Samfunnsansvar

Dyktige renovatører og ledere med gode fagkunnskaper og lang erfaring fra avfalls- og transportbransjen, skal levere kostnadseffektive løsninger med god kvalitet for våre kunder.

Våre kunder er kommuner og interkommunale selskaper, og i samarbeid med disse utfører vi en samfunnskritisk oppgave. Våre tjenester må derfor utføres med høy leveringssikkerhet og profesjonell utførelse. Videre skal vi fremstå med en godt vedlikeholdt bilpark og med motiverte og serviceinnstilte medarbeidere.

Et godt og velfungerende kvalitetssystem er avgjørende for å sikre at vi har velfungerende og tilgjengelige prosesser som fungerer i det daglige arbeidet. Målet med systemet er kort og godt å sørge for at arbeidet blir utført på en sikker og god måte for alle ansatte og de vi samarbeider med. Videre skal systemet sikre at vi overholder de lover, regler og avtaler som gjelder for vår virksomhet.

NordRen-AS-Samfunnsansvar-300x272

Miljøansvar

Vi-er-medlem_GP_web_201120

Avfall er ikke først og fremst søppel, men en ressurs. Gjennom ombruk og gjenvinning av materialer kan avfall nyttes som råstoff for nye produkter og tjenester. Samtidig skal avfallet gjøre minst mulig skade på mennesker og miljø. Innsamling av avfall er en samfunnskritisk tjeneste hvor NordRen spiller en avgjørende rolle. Det er derfor viktig at vi utfører denne tjenesten på en måte som belaster vårt miljø i så liten grad som mulig.

NordRen skal tilby et effektivt, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov i forbindelse med innsamling og transport av avfall.

Gjennom blant annet å anskaffe kjøretøy med best mulig miljøteknologi skal vi bidra til å begrense klimagassutslipp og redusere miljøskadelige virkninger av transporten i størst mulig grad. På denne måten kan vi bidra til å oppfylle nasjonale mål og forpliktelser på miljøområdet.

NordRen er sertifisert i henhold til standarden NS-EN ISO 14001:2015 og vi er medlem av Grønt Punkt Norge. Gjennom dette har vi blant annet forpliktet oss til også å stille krav til våre egne leverandører.

Det blir utført årlige revisjoner av Kiwa Teknologisk Institutt og hvert 3. år blir vi resertifisert. Gjennom vårt miljøregnskap overvåker vi miljøarbeidet, blant annet våre utslipp.

Kiwa-certified-ISO-14001-159x300

Sertifisert iht. standardene ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001

ISO9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse, og er basert på 7 prinsipper:
 1. Kundefokus
 2. Lederskap
 3. Menneskers engasjement
 4. Prosesstankegang
 5. Forbedring
 6. Bevisbasert beslutningstaking
 7. Relasjonsledelse
ISO9001-02
ISO14001 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring. Noen av fokusområdene er:
 • Setter fokus på miljøstyring for å styrke våre bedriftsmuligheter
 • Kutter kostnader ved å redusere avfallsmengden og energiforbruket
 • Bevisstgjøre egen organisasjon på hvordan virksomheten påvirker miljøet
 • Jobber mer effektivt og kutter dermed kostander
 • Skape varige konkurransefortrinn og et godt omdømme
ISO45001, den nye standarden for arbeidsmiljø, ble lansert 12. mars 2018. Den nye standarden erstatter den populære britiske standarden OHSAS 18001.

Prinsippene og kravene i standarden legger til rette for et effektivt forbedringsarbeid som bidrar til et godt arbeidsmiljø og ivaretakelse av risikoforholdene for egne ansatte og andre relevante parter. Alle bedrifter i Norge må jobbe systematisk med arbeidsmiljø i tråd med HMS-/internkontrollforskriften og arbeidsmiljøloven. ISO 45001 har krav til bruk av noen særskilte styringsprinsipper som går utover nasjonalt lovverk. Dette gjelder for eksempel arbeidsmiljøpolitikk, samsvarsvurdering og ledelsens gjennomgåelse. Standarden har også en tydelig forventning og krav til involvering av de ansatte og deres representanter.